Passeig del Comtat: el adoquins

Pareix que en estos dies a Cocentaina siga la paraula màgica, sobretot en forma de llambordí (en castellà: adoquín). Klinker, sona tècnic, modern, estranger, sona com alemany però com el ou Kinder que està ple de sorpreses, bé tinc que reconèixer que es un broma molt roí. Encara que pareix tindre totes les opinions en contra,es necessari esmentar totes les virtuts d'aquest nou material.

El klinker es un material ceràmic vitrificat, això s' aconseguix coent l'argila durant un període de temps prou prolongat, de forma que aplegue a vitrificar-se. Per les seus propietats el klinker no absorbeix gaire aigua, no esvara, pot suportar grans pesos i es molt resistent a les agressions externes com la contaminació... Realment es un material molt polivalent i amb moltes prestacions, per això demane que no se'l acuse injustament.

Per altra part tenim el llombardí de tota la vida, ha existit sempre i existirà sempre. Per tant pareix que si apliquem el klinker a la clàssica forma de llombardí obtenim un llombardí millorat, més resistent, més lleuger i mes fàcil de treballar. Per tant fins a aquest punt tot correcte, doncs. Quin és el problema del klinker? el klinker no té cap problema, el problema es del adoquí, sobretot quan es tracta de trafic rodat, tant pel pes com per la brutícia de les rodes.

I no sols els problemes del adoquí, sinó de la seua execució. Estimats lectors si trobeu un moment, simplement tenim que posar klinker al google i apareixeran un grapat d'imatges de places y carrers pavimentats amb aquest tipus de llombardí. Les imatges parlen per si soles, una disposició regular, ben tamisat, apretat i en definitiva podríem resumir amb la mítica frase "posats com Deu mana".

A Cocentaina el klinker ve emprant-se des de fa uns anys. Prous carres de la vila i algun carrer del raval ja estan gaudint dels avantatges del klinker, però al mateix temps dels desavantatjes d'una execució pèsima, per no dir lamentable. I el klinker no té res a veure, el problema es que els treballs no s'executen d'un forma correcta pels motius que siguen (presa, deixadesa, subcontrates...)


Per això abans de condemnar al klinker, caldria exigir que els diners públics s'empren correctament.J. Blanes

0 Response to "Passeig del Comtat: el adoquins"

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme